Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 510 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 510

ОТНОСНО: Удължаване на срока на концесията на язовир “Пехчана”, находящ се в землищата на с.Добри дял и гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.2, чл.70, ал.1 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.2, ал.4 от Договор за предоставяне на концесия от 04.04.2001 г. и във връзка с постъпила молба с вх. № М-871/26.07.2010 г. и приложени инвестиционни намерения от “ДЖИ.СИ.ЕН” ЕООД.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава действието на Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия за язовир “Пехчана” в землищата на с.Добри дял и гр.Лясковец, сключен между Община Лясковец в качеството й на концедент и “ДЖИ.СИ.ЕН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. “Ниш” № 5, ЕИК 104066479, представлявано от управителя Николай Атанасов в качеството му на концесионер, с 15 (петнадесет) години, считано от 04.04.2016 г. до 04.04.2031 г.

2. Годишното концесионно възнаграждение за шестнадесетата и следващите години от концесията до изтичането й, ще се заплаща в сроковете, указани в чл.17, ал.2 от концесионния договор от 04.04.2001 г.

3. Размерът на концесионното възнаграждение за шестнадесетата година от концесията (от 04.04.2016 г. до 04.04.2017г.) и за следващите години до изтичането на срока на концесията съгласно точка 1, е в размер на 8 621 лева (осем хиляди шестстотин двадесет и един лева).

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към действащия Договор от 04.04.2001 г. за предоставяне на концесия за язовир “Пехчана” в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/