Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 561 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 561

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Чл. 1. (2) т. 4 се отменя.

§ 2. В чл. 3. се правят следните изменения:
1. Създава се ал. 8
(8). Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лева и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до 1 година от датата на издаване на разрешението.

2. Създава се ал. 9
(9). Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.
§ 3. Чл. 4. (1) се изменя така:
1. Отменят се ал. 1 – 3.
2. Създават се ал. 1 – 5.
(1). Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2). Невнесените в срок такси по ал. 1 се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3). В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на местни такси - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(4). Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
(5). Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното „Местни данъци и такси” - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

§ 4. Чл. 10. (1) т. 3 се изменя така:
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;

§ 5. Чл. 15а. се изменя така:
1. Отменя се ал. 3.
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„Заявлението-декларация по чл. 15а, ал. 1, съдържа следния текст:
Декларираме в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с партиден № ………………, представляващ …………….. находящ се на адрес /гр./с. ул. №, ет. ап. ……………………………………….. с клиентски № за ВиК ……………….. и с клиентски № за ЕОН ……………….. няма да се използва през цялата ……………. година.
Известно ми /ни/ е, че за имоти, които не се ползват през цялата година се считат тези, за които годишното потребление не надхвърля 100 киловата електроенергия и 10 куб.м питейна вода.
Съгласен съм /-и сме/ да бъде извършена проверка на партидните номера в ЕОН България мрежи АД гр. Горна Оряховица и ВиК „Йовковци” ЕООД гр. В.Търново, за доказване на декларираните данни.
Известна ми /ни/ е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.
Подпис на деклараторите: 1. ……………… 2. …………………”

§ 6. В Глава втора Раздел IV „Туристическа такса” се отменя.

§ 7. В Чл. 39а се изменя така:
1. Създават ал. 2 - 5 със следното съдържание:

(2). Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация по местонахождение на имота в 2-седмичен срок от подаване на искане по образец.
(3). (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Удостоверение за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи.
(4). (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните характеристики, с искането се подава и декларация по образец. Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането.
(5). (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
2. Досегашните ал. 2 - 5 стават ал. 6 - 9

§ 8. Създава се чл. 46а със следното съдържание:
Чл. 46а (1). Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условията и по реда, указани в писмено позволително. Позволителните за общински и държавни гори се издават след заплащане на такси. Размерът на таксите за страничните ползвания, добити от гори общинска собственост, се определят от общинските съвети в размер не по-малък от размера, определен с тарифа на Министерския съвет за ползванията от държавния горски фонд.
(2). За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат следните такси на корен:

Наименование - Мярка - Такса на корен (в лева)
1. Иглолистен объл дървен материал:
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75
I клас на сортимента куб. м 50
II клас на сортимента куб. м 40
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 25
IV и V клас на сортимента куб. м 15
в) дребен: куб. м 8
2.Широколистен объл дървен материал:
а) едър:
Iа клас на сортимента куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 75
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 40
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 130
I клас на сортимента куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 50
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 35
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 85
II клас на сортимента куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 40
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 30
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 60
б) среден:
III клас на сортимента куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 20
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 20
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 20
IV и V клас на сортимента куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 12
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 12
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 12
в) дребен: куб. м
бук, дъб, габър и други твърди широколистни 8
цер, акация, липа, бреза и меки широколистни 8
орех, явор, ясен, бряст и горско-плодни 8
3. Дърва за горене и вършина:
а) дърва от иглолистни дървесни видове пр.куб. м 4
б) дърва от широколистни меки дървесни видове пр.куб. м 4
в) дърва от широколистни твърди дървесни видове пр.куб. м 10
г) вършина пр.куб. м 1

(3). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
(4). Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
(5). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 1.
(6). Алинеи 1 и 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
(7). За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 1.
(8). Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.

§ 9. Създава се чл. 46б със следното съдържание:
Чл. 46б (1). За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:

Наименование - Мярка - Такса (в лева)
I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) кг 0,04
2. Листа (с изключение на листа от коприва):
- орех кг 0,02
- други кг 0,04
3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04
4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04
5. Плодове:
- хвойна синя кг 0,12
- шипка кг 0,06
- орех, обикновен кестен кг 0,18
- други кг 0,04
6. Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от иглолистни видове кг 1,20
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,18
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04
7. Пъпки кг 0,10
8. Кори:
- корков дъб (женски корк) кг 0,12
- обикновен кестен кг 0,05
- други кг 0,05
9. Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов кг 0,04
- други кг 0,07
- мъхове кг 0,10
10. Гъби:
- смръчкула кг 0,48
- пачи крак кг 0,34
- манатарка кг 0,26
- сиво-жълт пачи крак кг 0,12
- рижийка, челядинка кг 0,07
- масловка кг 0,04
- златист пачи крак кг 0,12
- тръбенка кг 0,12
- други кг 0,07
11. Събиране на охлюви кг 0,12
12. Събиране на раци кг 0,36
13. Улов на жаби кг 0,24
II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04
III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр.куб. м 0,12
IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60
V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т. 2,40
VI. Коледни елхи:
- до 1 м бр. 2,50
- до 2 м бр. 3,00
- над 2 м бр. 4,50
VII. Пръчки:
- върбови, лескови и др. (сурови) бр. 0,12
- дрянови клони до 1 м бр. 0,12
VIII. Камъш, папур и др. кг 0,06
IХ. Пънове от всички дървесни видове пр.куб. м 0,60
X. Борина от пънове т. 2,40
XI. Смола - балсамова (течна и суха) кг 0,12
XII. Паша в горите и горските пасища на (за една година):
- едър рогат добитък за 1 бр. 1,50
- коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80
- овце за 1 бр. 0,30
- свине за 1 бр. 2,00
- кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2,00
- кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50
- кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6,00
XIII. Такси за събиране на строителни и инертни материали:
- пясък, чакъл и баластра куб. м 3,00
- варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка куб. м 6,00
Глина и други инертни материали куб.м 1,00
ХIV. Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище за 1 кг 7,00
ХV. Месечна такса за ползване на площи за:
- временни складове за дървени и растителни материали дка 12,00
- временни депа за строителни материали - строителни камъни,
декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други дка 24,00
- временен престой на животни дка 12,00
ХVI. Такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без
учредени ограничени вещни права (за 1 месец) дка 12,00
ХVII. Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):
- в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове за 10 м2 1,20
- в други гори и земи от общинския горски фонд за 10 м2 0,60
ХVIII. Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие):
- в гори и земи от общинския горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове м2 1,20
- в други гори и земи от общинския горски фонд м2 0,60
ХIХ. Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания (за едно моторно превозно средство) за 1 ден 20,00
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания в защитени територии (за едно моторно превозно средство) за 1 ден 40,00

(2) Таксите по ал. 1 се заплащат преди издаване на позволителното.

(3) Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината и таксите за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд съответстват на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите, в сила от 01.07.2008 г., приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 г., обн. дв. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. ДВ. бр. 48 от 26 Юни 2009 г.

§ 10. Чл. 47. т. 9 се изменя така: досегашния текст става т. 9.1.:
9.1. За издаване на разрешения за разкопаване на настилки и други общински терени за полагане или ремонт на подземни комуникации - 7 лева със срок 7 календарни дни.

Създава се т. 9.2:
9.2. За разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи, както и за възстановяване с инертни материали на изкопа, всички физически и юридически лица, на които се издава документа, да заплащат депозит в размер на 150 % върху сумата, необходима за възстановяване на 1 кв.м в размер на:
а) възстановяване на асфалтобетонова настилка 10 см - 132,06 лева.
б) възстановяване на тротоарна настилка от бетонови плочи - 77,78 лева.
в/ възстановяване на пътни бордюри - бетонови за 1 м линеен - 26,82 лева.
г/ възстановяване на зелени площи - 22,62 лева,
изчислена към датата на издаване на разрешението
Създава се т. 9.3:
9.3. Депозита се връща на физически и юридически лица в двуседмичен срок след установяване на възстановените настилки.

§ 11. Чл. 47, т. 18.1. се изменя така:
Чл. 47 т. 18.1. Издаване на разрешение за депониране на земни маси и строителни отпадъци:
- за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни - 7 лева.
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни - 2 пъти повече.
§ 12. Чл. 51б (1) се изменя така:
Чл. 51б (1) За ползване на материалната база на Центъра за социални и младежки дейности:
т. 2. от юридически лица - за 1 мероприятие:
- летен сезон - 30 лева.
- зимен сезон - 48 лева.

§ 13. В чл. 54 след думата „декларира” се добавя думата „неверни”.

§ 14. В чл. 56 се създава (4):
(4). За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.

§ 15. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава § 13 със следното съдържание:
„§ 13. Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

§ 16. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава § 14 със следното съдържание:
„Настоящите промени влизат в сила от 01.01.2011 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/