Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 470 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 470

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 411/22.12.2009 г. на Общински съвет-Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/048.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изискването на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” срокът за издадената запис на заповед да е до два месеца след изтичане крайния срок по изпълнение на договора и поради настъпила промяна в крайния срок на проекта.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 1 от Решение № 411/22.12.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

„1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, проект „Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899” в село Козаревец” да издаде запис на заповед в полза на Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-0.1/2007/048, а именно: сумата от 111 878.36 лева, представляваща 20% от размера на общите допустими разходи по проекта за срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно – 03.03.2011 година.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/