Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 438 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 438

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и избор на представители на местната власт в „МИГ Лясковец – Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 164 / 28.08.2008 г. на Общински съвет Лясковец и Наредба 23/18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по под-мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие, издадена от Министерство на земеделието и храните (обн. ДВ бр. 1 от 2010 г.), и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец в учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование: „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, като публично – частно партньорство на територията на общините Лясковец и Стражица, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, ул. „Трети март” № 1, регистрирано по реда на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

2. Избира за представители на Община Лясковец в колективния управителен орган на юридическото лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” следните лица:

•д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец;
•Сергей Христов Добрев – общински съветник и председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”.

3. Възлага на избраните представители на Община Лясковец да подготвят необходимите документи за учредяване на „Местна Инициативна Група Лясковец – Стражица”, както и да участват в Колективния управителен орган.

4. Оправомощава избраните представители на Община Лясковец да участват в учредителното събрание за учредяване на юридическото лица с нестопанска цел, като гласуват съобразно настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/