Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 449 / 25.03.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 449

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 177/25.09.2008 г. Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007/007.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изискването на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” срокът за издадената запис на заповед да е до два месеца след изтичане крайният срок по изпълнение на договора и поради настъпила промяна в крайния срок на проекта.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя точка 1 от Решение № 177/25.09.2008 г. на Общински съвет - Лясковец, като тя придобива следното съдържание:

„1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа”, проект „Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец” да издаде запис на заповед в полза на Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/2.1-0.2/2007/007, а именно: сумата от 305 234.85 лева, представляваща 10% от размера на общите допустими разходи по проекта за срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно – 04.08.2010 година.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/