Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 459 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 459

ОТНОСНО: Искане от и.д. директор на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на заем.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане с изх. № 136/19.04.2010 г. от и.д. директор на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец временен безлихвен заем в размер на 5 000 лева – средства от фонд „Приватизация” и срок на възстановяване 31.12.2010 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/