Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 425 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 425

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета за 2009 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2009 г. по прихода и разхода, по функции, групи и параграфи от ЕБК за 2009 г., както следва:

1.1. По прихода - 7 253 164 лева (приложение 1).
1.2. По разхода - 7 253 164 лева (приложение 2).

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г. отчетен по функции, групи и параграфи от ЕБК за 2009 г., както следва:

2.1. По прихода - 6 272 299 лева (приложение 1).
2.2. По разхода - 6 272 299 лева (приложение 2).

3. Приема разчета на отчета на разходите за придобиване на
дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2009 г. (приложение 3).

4. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г. (приложение 4).

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към Разплащателна агенция към фонд “Земеделие” и Структурните фондове към националния фонд. (приложение 5).

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2009 г. (приложение 6).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/