Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 512 / 09.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 09.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 512

ОТНОСНО: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.36, ал.1, т.5 от Закона за народната просвета.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година, както следва:

А. Местни дейности - - 4 500 лева
1. Функция І – „Общи държавни служби„
Дейност 122 – Общинска администрация - - 4 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - - 4 500 лева

Б. Дофинансиране - + 4 500 лева
1. Функция ІІІ – „Образование„
Дейност 322 – Общообразователни училища - + 4 500 лева
Храна § 10-11 - + 4 500 лева

Средствата ще се отпускат след представяне на списък с имената на учениците и броя на обедите, подписан от директора на съответното училище.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/