Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 558 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 558

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг-кредитна линия (овърдрафт) от финансова институция за оборотни средства за финансиране на разходи по изпълнение на проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие".

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 85 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредитна линия с избрана по реда на Закона за обществените поръчки финансова институция, при критерия за оценка „най-ниска цена” на кредитния ресурс, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на следните проекти:
- проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/010 и

- проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015 при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 300 000 лева (триста хиляди лева);

• Валута на дълга – лева;

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински дълг;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 5 години, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – бъдещи вземания по договори за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/010 и № BG161PO001/1.1-09/2010/015, и собствени приходи на Община Лясковец.

• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други –10,5% (такса за управление – до 10 000 лева).

• Начин на обезпечение на кредита:

- Постъпления на собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 т. 1 от Закона за общинските бюджети и
- Общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви процедурата за избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/