Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 486 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 486

ОТНОСНО: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 428/28.01.2010 г. и Решение № 432/28.01.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва обект-частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ – 817 – за производствено складови дейности (ПСД), в кв. 18 А по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 1 310 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС – ч) № 673/14.05.2010 г., в Списъка за продажба през 2010 година, съгласно Закона за общинска собственост.

2. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година, имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ – 817 – за производствено складови дейности (ПСД), в кв. 18 А по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, целият с площ 1 310 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС – ч) № 673/14.05.2010 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обекта.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/