Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 503 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 503

ОТНОСНО: Утвърждаване на месечни средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, в изпълнение чл.4, ал.1 от ПМС № 67 от 14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.4, ал.1 от ПМС № 67 от 14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации, т.2 и т.4 от Решение № 937 от 08.12.2009 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г., за определяне на месечни средства за работни заплати, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. , както следва:

1. Функция 01 “Общи държавни служби”
- дейност – 122 “Общинска администрация”
59 бр. средства за РЗ 32 710 лева

2. Функция 04 “Здравеопазване”
средства за РЗ 19 639 лева
- в това число:
- дейност – 431 – “Детска ясла”
средства за РЗ 16 078 лева
- дейност – 437 – “Здравен кабинет в детски градини и училища”
средства за РЗ 3 561 лева

3. Функция 05 “Социално подпомагане и грижи”
- дейност – 550 – “Центрове за социална рехабилитация и интеграция”
средства за РЗ 1 430 лева

ІІ. В изпълнение на чл.21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПМС № 67 от 14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации, общинският съвет утвърждава месечни средства за заплати за работещите в местните дейности, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. по функции и дейности, както следва:

1. Функция 01 “Общи държавни служби” - дофинансиране
- дейност 122 “Общинска администрация”
10.5 бр. средства за РЗ 3 977 лева

2. Функция 05 “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
- дейност 524 “Домашен социален патронаж”
средства за РЗ 3 364 лева

- дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други”
средства за РЗ 3 097 лева

3. Функция 06 “Жил. строит., БКС и опазване на околната среда”
средства за РЗ 5 964 лева
в т.ч.
- дейност 601 “Управление, контрол и регулиране на дейностите жилищно строителство и териториално развитие”
средства за РЗ 1 464 лева

- дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”
средства за РЗ 2 530 лева

- дейност 622 “Озеленяване”
средства за РЗ 1 037 лева

- дейност 623 “Чистота”
средства за РЗ 520 лева

- дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда”
средства за РЗ 413 лева

4. Функция 07 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
- дейност – 714 “Поддръжка спортни бази”
средства за РЗ 660 лева

- дейност 741 “Радиотранслационни възли”
средства за РЗ 1 153 лева

5. Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
- дейност 829 “Полска охрана”
средства за РЗ 1 935 лева

- дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
средства за РЗ 910 лева

ІІІ. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец - 1316 лева

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 700 лева

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 642 лева

4. Димитър Василев Димитров – кмет на с. Добри дял 642 лева

5. Илия Василев Илиев – кмет на с. Драгижево 625 лева

6. Стефан Иванов Драгански - кмет на с. Мерданя 625 лева

IV.На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на общински съвет гр.Лясковец – Петър Иванов Славчев в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Общината - 1 184 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/