Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 543 / 11.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 11.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 543

ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Народно читалище “Земеделец - 1899” с.Козаревец.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.13, ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация на Община Лясковец и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма “Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

3. В изпълнение на точка 1 и точка 2 от настоящото решение упълномощава Кмета на Общината да подпише от името на общината споразумението за сътрудничество (Приложение № 1) между Община Лясковец, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие на читалища на територията на общината и НЧ “Земеделец - 1899” с.Козаревец.

4. Задължава Кмета на Община Лясковец да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на местно ниво.

5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания” към Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/