Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 439 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 439

ОТНОСНО: Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (обн.ДВ бр.10/06.02.2009 г.) и чл.57, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет-Лясковец дава съгласие за предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от Общината и държавния поземлен фонд за общо ползване на земеделски производители-животновъди.

ІІ. В зависимост от наличността и в съответствие с условия за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, определя размера на наемната площ, както следва:

- на глава едър рогат добитък и еднокопитни - до 10 дка;
- на глава дребен рогат добитък - до 4 дка.

ІІІ. При ползване на мери и пасища Общината и ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:

1.да не променят предназначението им;
2.да не използват земите за неземеделски нужди;
3.да не ги разорават;
4.да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти;
5.да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6.забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7.забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8.пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки.

ІV. Желаещите земеделски производители-животновъди, подават заявления до Кмета на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 10.03.2010 г., като определянето на площите за отдаване под наем се извършва в зависимост от броя на животните и след приемане на всички заявления.

V. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на мерите и пасищата, определени по списък, съгласуван с Общинска служба “Земеделие” гр. Лясковец въз основа на подадени заявления и след получаване на становище от кмета на съответното населено място. Договорите за отдаване под наем на мерите и пасищата да бъдат сключени за срок от една година при наемна цена в размер на 1 (един) лев на декар.

VІ. Пасища и мери, стопанисвани от Общината, за които не се сключат договори, остават за общо ползване на жителите на съответното населено място.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/