Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 511 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 511

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.38, ал.2 и ал.4, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх.№ М 506/30.04.2010 г. от Христина Досева – управител на „Мидас 2” ООД гр. Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява право на пристрояване на „Мидас 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, ул. „Петър Караминчев” № 44, с ЕИК 104586501, върху 9.452 кв.м общинска земя за изграждане на външно стълбище за достъп до магазин за хранителни стоки, собственост на дружеството (съгласно договор за приватизационна продажба от 11.07.2007 г.), подписан между Община Лясковец и „Мидас 2” ООД гр.Лясковец, разположен на първи надземен етаж от четириетажна жилищна сграда с адрес: гр.Лясковец, ул. „Васил Левски” № 6, вх.В, изградена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец (представляващ общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост №677/25.06.2010 г.).

2. „Мидас 2” ООД да заплати на Община Лясковец пазарната цена на правото на пристрояване, възлизаща на 870 лева (осемстотин и седемдесет лева).

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445900.
Режийни разноски в размер на 17.40 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 17.40 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за правото на пристрояване в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и договор за учредяване на правото на пристрояване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/