Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 471 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 471

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 по Оперативна програма “Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет-Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в Начално училище „Цани Гинчев”, Начално училище „Никола Козлев” и Детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Лясковец по проект “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец” в размер на 15 % от общата стойност на проектното предложение.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, операция 1.1 „Социална инфраструктура” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/