Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 479 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 479

ОТНОСНО: Извършване на разпоредителна сделка с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1-4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и решения на Общински съвет-Лясковец с № № 428, 432 и 433/28.01.2010 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от Годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 г., урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ – за училищен двор, в кв. 48 по Подробен устройствен план на с.Мерданя, общ.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 658/09.12.2008 г.

2. Включва в Списъка на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 г., урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 79,677 - за комплексно обществено обслужване, находящ се в кв. 48 по Подробен устройствен план – План за регулация на с.Мерданя, общ.Лясковец с площ 11148 кв.м, заедно с построените в него сгради, актуван с Акт за частна общинска собственост № 676/18.05.2010 г.

3. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 г., урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ 79,677 – за комплексно обществено обслужване, находящ се в кв. 48 по Подробен устройствен план – План за регулация на с.Мерданя, общ.Лясковец с площ 11148 кв.м, заедно с построените в него сгради, актуван с Акт за частна общинска собственост № 676/18.05.2010 г.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в точка 2, чрез публично оповестен конкурс.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/