Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 568 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 568

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имот № 1484, представляващ част от Урегулиран поземлен имот ІІІ – за спортна зала, парк и стадион в кв. 27 по Подробен устройствен план – план за регулация на с. Джулюница, актуван с акт за публична общинска собственост № 47/10.05.1999 г.

2. Определя първоначален месечен наем за обекта по точка 1 в размер на 41.84 лева.

3. Актуализацията на наемната цена да се извърши с инфлационния индекс за предходната година.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/