Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 442 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 442

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх. № ОС – 4927/18.01.2010 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Петков дол” разположен в землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, при първоначален месечен наем в размер на 149.07 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Язовирът представлява поземлен имот № 000548 с площ 48.556 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС – п) № 50/03.10.2000 г.

2. Възлага на кмета на Общината да организира и проведе процедурата по отдаването под наем на обекта, посочен в точка 1 и да сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/