Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 569 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 569

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 144 кв.м от покривното пространство в сградата на Кметство Драгижево с предназначение разполагане тръбна мачта за изграждане базова станция на GSM – оператор при начална месечна наемна цена – 269.63 лева (двеста шестдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки).

2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/