Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 567 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 567

ОТНОСНО: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1-4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Списъка с обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 г., имот № 155034 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – лозе, категория ІІІ, с площ 9.999 дка, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Кръста”, актуван с Акт за частна общинска собственост №622/25.06.2007 г.

2. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 г., имот № 155034 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване – лозе, категория ІІІ, с площ 9.999 дка, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Кръста”, актуван с Акт за частна общинска собственост №622/25.06.2007 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в точка 1 и 2, чрез търг с тайно наддаване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/