Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 566 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 566

ОТНОСНО: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.1-4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за включване в Списъка на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 г. и в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, общински имот, представляващ обособен обект – Автоспирка, находящ се в едноетажна масивна нежилищна сграда, построена в Урегулиран поземлени имот І – за административно обслужване и комплексно обществено обслужване, кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация на с.Джулюница, общ. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 681/16.12.2010 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/