Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 450 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 450

ОТНОСНО: Оптимизиране на училищната мрежа в Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с приета с Решение № 106 от 01.03.2010 г. на Министерски съвет „Национална програма за оптимизация на училищната мрежа” и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2010/2011 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/