Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 456 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 456

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2010 година в община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2010 година в община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/