Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 423 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 423

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/