Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 457 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 457

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 г. и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец, както следва:

1. За първото тримесечие на 2010 г.:

- в страната – многократно пътуване до гр.София и еднократни пътувания до гр.Пловдив и до гр.Русе – общо 163,78 лева.

- в чужбина – до Република Унгария – общо 181,79 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/