Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 500 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 500

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2010/2011 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6, т.19 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11а, чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.5, чл.2, ал.6 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата със слети и маломерни паралелки от първостепенния разпоредител на бюджетни кредити (ПРБК).

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с деца под определения минимум, както следва:

1.НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец

първи клас – 1 паралелка – 15 ученика;
трети клас – 1 паралелка – 15 ученика.

Недостиг на ученици – 2. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2010 г. – 31 август 2011 г. – 504.40 лева, в това число за периода септември – декември 2010 г. – 168.13 лева.

2.ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница

първи клас – 1 паралелка – 8 ученика;
втори клас – 1 паралелка – 10 ученика;
трети клас – 1 паралелка – 14 ученика;
шести клас – 1 паралелка – 13 ученика;
седми клас – 1 паралелка – 14 ученика;
осми клас – 1 паралелка – 16 ученика.

Недостиг на ученици – 27. Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2010 г. – 31 август 2011 г. – 6 809.40 лева, в това число за периода септември – декември 2010 г. – 2 269.80 лева.

1 ПИГ – 25 ученика – дофинансирана от общинския бюджет със средства в размер до 8 000 лева.

ІІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в ЦДГ, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - 13 деца;
2. ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - 13 деца;
3. ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - 13 деца;
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница - 12 деца;
5. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец - 12 деца;
6. ЦДГ „Щастливо детство” с.Добри дял - 12 деца;
7. ЦДГ „Вълшебство” с.Драгижево - 12 деца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/