Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 525 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 525

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

Текстът на чл.44. (2) се изменя и допълва, както следва:

„Чл.44. (2) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против”, “въздържал се”. Гласуването е явно или тайно.

1. Явното гласуване се извършва:
а) с компютъризирана система за гласуване, като на всеки общински съветник се осигурява индивидуално, номерирано, дистанционно устройство за електронно гласуване или по решение на общинския съвет – с вдигане на ръка;

б) поименно – от място при поименно прочитане имената по азбучен ред и отговаряне със “за”, “против”, “въздържал се” или поименно изписване на имената на общинските съветници и начина на тяхното гласуване чрез компютъризираната система за гласуване. Резултатът от поименното гласуване се обявява по микрофон.

2. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/