Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 437 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 437

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 година от Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/