Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 521 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 521

ОТНОСНО: Изработване на Лесоустройствен проект (ЛУП) на гори – собственост на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.1 от Наредба № 6 от 05.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно стопанските райони на Република България, във връзка с писмо от Регионалната дирекция по горите – Велико Търново, с вх. № ОС – 2050/26.05.2010 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се изработи Лесоустройствен проект (ЛУП) на горите, собственост на Община Лясковец, на територията на Държавно горско стопанство (ДГС) – Горна Оряховица.

2. Финансирането на изработването на лесоустройствения проект съгласно точка 1 да се извърши в рамките на одобрения финансов бюджет на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/