Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 570 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 570

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2011 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2011 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Информация за изпълнение Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец за 2009-2011 година.
4. Отчет за изпълнението на Бюджет 2010 година на Община Лясковец.
5. Предложение за използване на преходния остатък от делегираните от държавата дейности от 2010 година през 2011 година.
6. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за четвъртото тримесечие на 2010 година.
7. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2011 година.
8. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
9. Питания.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Приемане на годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 г.
2. Приемане на годишен списък на обекти – общинска собственост за продажба, съгласно Закона за общинска собственост през 2011 г.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците.
5. Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда.
6. Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
7. Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2011 година, в. т.ч.:
- Приемане Инвестиционна програма на Община Лясковец за 2011 година;
- Утвърждаване приходно-разходните сметки на извънбюджетни сред¬ства и фондове.
8. Питания.

МЕСЕЦ МАРТ

1. Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие.
5. Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето 2010 г.
6. Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
7. Питания.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1. Информация във връзка с обществения ред и безопасността на територията на община Лясковец.
2. Отчет за дейността на Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
3. Приемане годишен отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
4. Обсъждане доклад за дейността на читалищата на територията на Община Лясковец за 2010 г.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2011/2012 година в Община Лясковец.
7. Приемане План за изпълнение 2011 г. на Стратегията за предоставяне на социални услуги в община Лясковец, 2011-2015 г.
8. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г.
9. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет за първото тримесечие на 2011 г.
10. Отчет на дейността на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
11. Питания.

МЕСЕЦ МАЙ

1. Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии.
2. Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Питания.

МЕСЕЦ ЮНИ

1. Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2011 година.
2. Предложения за утвърждаване почетни граждани и носители на годишни награди.
3. Информация за изпълнение на нормативните документи за отглеждане на животни на територията на общината
4. Информация за бизнес средата в Община Лясковец.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания.
7. Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/