Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 518 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 518

ОТНОСНО: Мотивирано предложение от Соня Узунова – Педагог-администратор в Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36 в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с постъпило мотивирано предложение от Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да бъде увеличен капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Лясковец от 10 на 20 потребители и с длъжности за специалисти за изпълнение на стандартите и критериите за персонал, както следва:

1. Ръководител

2. Социален работник

3. Медицинска сестра

4. Кинезитерапевт

5. Специалист терапевтични дейности

6. Логопед

7. Психолог,

като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2011 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/