Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2012 година

27.12.2012

Информационен лист за произвеждане на референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

Извлечение от Протокол № 46 от Заседанието на Министерския съвет от 12 декември 2012 г.  ДНЕВЕН РЕД:57. Доклад относно одобряване на вида и съдържанието на…

27.12.2012

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, …

27.12.2012

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ…

20.12.2012

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец”

1. Челен лист 2. Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците5. Техническа…

19.12.2012

Заповед за подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец

Приложеният файл съдържа заповед на кмета на община Лясковец №2489 / 04.12.2012 г. за подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно…

19.12.2012

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6488

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2574 от 10.12.2012 г. на Кмета на…

19.12.2012

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6486

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2534 от 07.12.2012 г. на Кмета на…

17.12.2012

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6445

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2535 от 07.12.2012 г. на Кмета на…

15.12.2012

Заповед относно агитацията и агитационните материали за национален референдум на 27.01.2013 г.

Приложеният файл съдържа заповед на кмета на община Лясковец №2637 / 15.12.2012 г. относно агитацията и агитационните материали за национален референдум на 27.01.2013 г.

14.12.2012

Заповед относно информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 27.01.2013 г.

Приложеният файл съдържа заповед на кмета на община Лясковец №2630 / 14.12.2012г. във връзка с информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 27.01.2013 г.

13.12.2012

Проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци

Приложеният файл съдържа проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2013 г.

11.12.2012

Избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

Приложеният файл съдържа избирателните списъци за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. по секции в община Лясковец.

11.12.2012

Съобщение във връзка с отсичането на дървета на територията на Община Лясковец

Във връзка с констатирано незаконно отсичане на дървета на територията на Община Лясковец се уведомяват всички граждани, че съгласно разпоредбите на Наредба за…

11.12.2012

Заповед във връзка с наближаване на коледните и новогодишните празници и за опазване на обществения ред

Заповед № 2573 / 10.12.2012 г. на кмета на община Лясковец, във връзка с разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

06.12.2012

Обява за вакантни длъжности от сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

На основание заповед № ОХ-808 / 23.11.2012 г. на Министъра на отбраната на Р.България се обявяват 305 вакантни длъжности от сухопътни войски за приемане на военна служба…

01.12.2012

Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

Покана до парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец във връзка с провеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.

28.11.2012

Заповед за обявяване на избирателните списъци

Със заповед №2412 / 27.11.2012 г. се определят местата за обявяване на избирателните списъци в община Лясковец.

28.11.2012

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

Със заповед №2411 / 27.11.2012 г. се образуват седемнадесет избирателни секции на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на Национален референдум на…

26.11.2012

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2012 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

26.11.2012

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок, считан от 26.11.2012 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне размера на…

26.11.2012

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

Позиция І "Канцеларски материали и формуляри"Позиция ІІ "Копирна, принтерна хартия и офис консумативи" Съдържание: 1. Заповед за провеждане на…

20.11.2012

Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

НА ВНИМАНИЕТОна продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община ЛясковецОбщина Лясковец реализира проект -…

14.11.2012

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-5715 / 14.11.2012 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ…

08.11.2012

Заповед във връзка с Протокол от 02.11.2012 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

Приложеният файл съдържа Заповед № 2270 / 08.11.2012 г. във връзка с утвърден Протокол от 02.11.2012 г. за работата на комисията, провела търг с явно наддаване за продажба на…

08.11.2012

Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец

Приложеният файл съдържа Заповед № РД-14-447 / 31.10.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за изменение на Заповед № РД-14-348 / 29.09.2012 г. за землището на гр…

06.11.2012

Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в с. Джулюница

НА ВНИМАНИЕТОна продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община Лясковец Община Лясковец реализира проект -…

29.10.2012

Обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет: „Доставка на газьол за отоплителен сезон 2012/2013 година за нуждите на ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница”

Документация за обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет: „Доставка на газьол за отоплителен сезон 2012/2013 година за нуждите на ОУ „Петко Рачев…

22.10.2012

Обява за едно работно място за длъжност "Охранител"

На основание Заповед № 2126 / 22.10.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

22.10.2012

Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за община Лясковец, област Велико Търново

Приложеният файл съдържа Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за гр. Лясковец, с. Драгижево, с. Добри дял, с. Джулюница, с. Козаревец и с. Мерданя.

19.10.2012

До Петя Илиева Минчева гр. Лясковец, ул."Манастирска" № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 …

19.10.2012

До Недко Димитров Бонев гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. В ет. 4, ап. 10

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 …

19.10.2012

Покана до Стефан Иванов Мутафов гр. Лясковец, ул. " Добри ГАнчев" № 38

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 …

18.10.2012

Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

Съдържание: 1. Копие от Заповед № 2115 / 18.10.2012 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които…

18.10.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на камбанарията на църковен храм "Свети Димитър" в с. Мерданя, общ. Лясковец"

Съдържание: 1. Челен лист 2. Съдържание ДОКУМЕНТИ 3. Заповед за откриване на процедура 4. Обявление5. Решение 6. Условия за участие и указания към участниците в…

17.10.2012

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

Съдържание: І. Заповед за откриване на процедурата 1. Предмет, изисквания и обхват.2. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки.3. Вид…

15.10.2012

Веселин Борисов Александров ул. "Трети март" №35

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 …

02.10.2012

Решение на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Решение № ВТ-49-ПР/2012 от 17.09.2012 г. на Директора на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща…

01.10.2012

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1990 от 01.10.2012 г. на кмета на община Лясковец за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

28.09.2012

Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

НА ВНИМАНИЕТОна продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община Лясковец Община Лясковец реализира проект -…

18.09.2012

Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”

На основание чл. 99а от Закона за движението по пътищата, Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”. Карти се…

03.09.2012

Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

НА ВНИМАНИЕТОна продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община ЛясковецОбщина Лясковец реализира проект -…

29.08.2012

Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

НА ВНИМАНИЕТОна продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община ЛясковецОбщина Лясковец реализира проект -…

29.08.2012

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 г. по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

Отварянето на ценовите предложения на участниците подали оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на…

21.08.2012

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс

На основание заповед № ОХ-541 / 07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Р. България се обявяват длъжности във военните формирования за приемане на български граждани…

07.08.2012

Заповед №РД-14-235 от 06.08.2012г. на Министерство на земедеделието и храните

Сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на…

06.08.2012

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:1. Допуска до конкурс следните кандидати:1.1. Георги Люцканов Трънков1.2. Милко Стефанов Минев Посочените…

26.07.2012

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

Отварянето на ценовите предложения на участниците подали оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на…

25.07.2012

Стартира процедура за кандидатстване за работни места по програма "Старт на кариерата" 2012

Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности", информира, че Агенция по заетостта стартира Процедура за кандидатстване за работни места по…

20.07.2012

Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Заповед за откриване на процедурата.2. Публична покана.3. Описание на предмета и указания за участниците.4. Оферта (Образец № 1).5. Техническо…

19.07.2012

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

Съдържание: 1. Заповед за откриване на процедура2. Решение за откриване на процедурата;3. Обявление;4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка;5. Условия…

03.07.2012

Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Велико Търново ще проведе изнесена приемна с гражданите на 5 юли 2012 година от 14:00 часа в…

28.06.2012

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

Отварянето на ценовите предложения представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет…

11.06.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

Подобекти:Основен ремонт външни настилки - ЦДГ „Пчелица” гр. ЛясковецОсновен ремонт покрив - ЦДГ с. Добри дялОсновен ремонт покрив - ДСП гр. ЛясковецРемонт фоайе и…

23.05.2012

Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

Община Лясковец и екипа по проект „Заедно да преоткрием нашето училище”, който се реализира в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница, община Лясковец Ви кани на…

21.05.2012

Покана за изложба по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

Учениците, участници в клуб "Заедно" по проект "Заедно да преоткрием нашето училище", финансиран от Център за образователна интеграция на децата и…

10.05.2012

Кампания "Да изчистим България за един ден!"

А П Е ЛУважаеми съграждани,  Община Лясковец се присъединява към националната кампания "Да изчистим България за едни ден". Инициативата "Да изчистим…

07.05.2012

Покана за изложба в Регионален инспекторат по образование - гр. Велико Търново по проект "Заедно да преоткрием нашето училище”

Екипът по проект „Заедно да преоткрием нашето училище”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства и Ромски…

03.05.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

Обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” Обособена позиция 2…

02.05.2012

Покана за изложба в ОУ "П.Р.Славейков" с. Джулюница, община Лясковец по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

Екипът по проект "Заедно да преоткрием нашето училище" и ръководителите на групи при клуб "Заедно", който се реализира в ОУ "П.Р.Славейков" с…

25.04.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на църква "Св. Св. Константин и Елена" в с. Драгижево, общ. Лясковец"

Съдържание: 1. Челен лист 2. Съдържание ДОКУМЕНТИ 3. Заповед за откриване на процедура 4. Обявление5. Решение6. Условия за участие и указания към участниците в…

25.04.2012

До представителите на бизнеса в Община Лясковец

Българо-Чешкото и Словашко дружество, гр. Велико Търново предвижда през 2012 г. провеждане на срещи-разговори с фирми и бизнесмени, които имат делови контакти с…

20.04.2012

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал -…

11.04.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

Съдържание: 1. Челен лист 2. Съдържание Документи 3. Заповед за откриване на процедура 4. Обявление5. Решение6. Условия за участие и указания към участниците в…

06.04.2012

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:1. Допуска до конкурс следните кандидати:1.1. Стефка Димитрова Атанасова1.2. Марияна Симеонова…

04.04.2012

Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

На основание Заповед № З - 693/04.04.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките…

20.03.2012

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници попроцедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на…

15.03.2012

Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

На основание Заповед № З-539/15.03.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…
Отваряне на оферти по процедура за възлагане на…

01.03.2012

Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

Община Лясковец на 02.03.2012г. от 10:00 часа в Зала на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 отваря офертите в…

27.02.2012

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 370 / 24.02.2012 г.На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и…

24.02.2012

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

Съдържание: Челен лист Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Решение 2. Обявление за обществена поръчка3. Заповед за откриване на процедура 4. Условия за участие и указания…

24.02.2012

Покани за прием на проекти по Мерки 111, 121, 311, 312, 321, 322 и 331 от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица"

СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица" обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане на проекти по мерки от Стратегия за местно развитие, чрез открита…

23.02.2012

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

Съдържание: Челен лист Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на процедура 2. Решение за откриване на малка обществена поръчка3. Обявление за малка…

23.02.2012

Правила за поведение и действие при наводнение

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването…

23.02.2012

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

Съдържание: Челен лист Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците5…

14.02.2012

Покана за пресконференция

Покана за пресконференция по проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими”, схема за безвъзмездна финансова…

13.02.2012

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

Съдържание: ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка 2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците 5…

08.02.2012

Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили - І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или…

08.02.2012

Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с. ДжулюницаЧиталище "Пробуждане-1896", с. Джулюница ОРГАНИЗАТОРИ: Областна администрация - Велико ТърновоОбщина ЛясковецЧиталище…

08.02.2012

Статут на Областен литературен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:град Лясковец ОРГАНИЗАТОРИ:Община Лясковец, Областна администрация - Велико Търново,Регионален инспекторат по образование - В. Търново ТЕМА…

26.01.2012

Сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" обявява открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие

Сдружение "Местна инициативна група "Лясковец-Стражица" с територия на прилагане на Лидер - общините Лясковец и Стражица на основание Заповед…

24.01.2012

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Съдържание: Челен лист Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка2. Обявление 3. Решение 4…

23.01.2012

Ден на отворените врати за хората в пенсионна възраст

На 30.01.2012 г. в Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 ще има  „Ден на отворени врати” За населените места от общината ще има…

23.01.2012

Започна набирането на хора от целевите групи за участие в дейностите на новото социално предприятие

Община Лясковец реализира проект - BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, финансиран от Европейския социален фонд…

19.01.2012

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Заповед №84/19.01.2012 г. на Кмета на Община Лясковец, д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, КАНИ местната общност на Община…

17.01.2012

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец"

Съдържание: Челен лист Съдържание ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка2. Обявление за откриване на обществена поръчка3…

12.01.2012

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Заповед №57/12.01.2012 г. на Кмета на Община Лясковец, д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, КАНИ местната общност на Община…

04.01.2012

Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

Община Лясковец и екипа по проект „Заедно да преоткрием нашето училище”, който се реализира в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница, община Лясковец Ви кани на…