Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции 03.05.2012 Обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал”   Обособена позиция 2: Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018   Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Решение 2. Обявление 3. Заповед за откриване на процедура 4. Условия за участие и указания към участниците в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на иновативно културно събитие”, с обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” и обособена позиция 2: Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018 5. Техническо задание   ОБРАЗЦИ   1. Образец № 1 - Административни сведения 2. Образец № 2.1 и Образец № 2.2 - Ценово предложение 3. Образец № 3 - Техническо предложение 4. Образец № 4 - Проект на договор 5. Образец № 5 - Списък на техническите лицата ангажирани в изпълнението поръчката 6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) 7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) 8. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 9. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 10. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 11. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 12. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 13. Приложение № 6 - Декларация 14. Приложение № 7 - Декларация за съгласие като подизпълнител 15. Приложение № 8 - Декларация 16. Приложение № 9 - Декларация за средно-списъчният състав на раб отниците 17. Декларация за разположение   Документацията съдържа общо 151 броя листи.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции