Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г." 11.04.2012 Съдържание:   1. Челен лист 2. Съдържание   Документи 3. Заповед за откриване на процедура 4. Обявление 5. Решение 6. Условия за участие и указания към участниците в "открита процедура" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г.", с обособена позиция І. "Основен ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Мерданя” и обособена позиция ІІ. "Основен ремонт на общинска пътна мрежа". 7. Технически спецификации   Образци:   8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие 9. Образец № 2 - Техническо предложение 10. Образец № 3 - Ценово предложение 11. Образец № 4 - Проект на договор 12. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация 14. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 15. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 16. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 17. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 18. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 19. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 20. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 21. Приложение № 7 - Декларация 22. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 23. Приложение № 9 - Декларация за средно-списъчен състав за месец 24. Приложение № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП   Документацията съдържа общо 92 броя листи

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."