Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец" 17.01.2012 Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка 2. Обявление за откриване на обществена поръчка 3. Решение 4. Указания към участниците 5. Технически спецификации   ПРИЛОЖЕНИЯ   1. Образец Оферта – Приложение № 1 2. Административни сведения - Приложение № 2 3. Техническо предложение – Приложение №3 4. Приложение 3А – Техническо описание на материалите и оборудването 5. Предлагана цена – Приложение №4 6. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение №5 7. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Приложение №6 8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №7 9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 10 от ЗОП – Приложение №8 10. Декларация за участие или неучастие на подизпълнител - Приложение № 9 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 10 12. Декларация за общия оборот и оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години - Приложение № 11 13. Справка - Декларация съдържаща списък на изпълнени договори за изграждане и/или ремонт на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години – Приложение № 12 14. Декларация за средно-списъчен състав на работници и служители за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решение за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 13 15. Списък на собствени или наети технически и ръководни лица – Приложение №13А 16. Декларация за експерти от инженерно-техническия състав – Приложение № 14 17. Декларация за запознаване с условията, технически проекти и предмета на поръчката – Приложение № 15 18. Декларация за обединение/консорциум - Приложение № 16 19. Проект на договор – Приложение № 17   ОБРАЗЦИ   1. Банкова гаранция за участие - Образец № 1 2. Банкова гаранция за изпълнение - Образец № 2 3. Календарен план график – Образец №3 4. Списък на налична техника, оборудване и механизация за изпълнение на обществената поръчка – Образец №4 5. Списък – декларация за разпределение на квалифицирани строителни работници за изпълнение на обществената поръчка – Образец №5 6. Количествено – стойностна сметка – Образец №6 7. Чертежи   Документацията съдържа общо 183 броя листи.

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец"