Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г." 17.10.2012 Съдържание:   І. Заповед за откриване на процедурата 1. Предмет, изисквания и обхват. 2. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки. 3. Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка. 5. Начин на образуване на предлаганата цена. 6. Срок на валидност на офертата. 7. Вид и размер на гаранциите. 8. Критерий за оценка на предложенията. 9. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата. 10. Срок и място за подаване на офертите. 11. Място и дата за отваряне на офертите.   ІІ. Решение за възлагане на обществена поръчка.   ІІІ. Обявление за обществена поръчка.   ІV. Условия за участие и указания към участниците 1. Общи условия. 1.1. Възложител. 1.2. Правно основание за възлагане на процедурата. 1.3. Цел на обществената поръчка. 1.4. Мотиви за избор на процедура. 2. Предмет на процедурата. 3. Право на участие. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката. 5. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане. 6. Гаранции. 6.1. Гаранция за участие. 6.2. Гаранция за изпълнение. 7. Оферта за участие в процедурата. 7.1. Подготовка на офертата. 7.2. Съдържание на офертата. 7.3. Подаване на офертата, запечатване и маркиране. 8. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. 8.1. Разглеждане на офертите. 8.2. Оценка и класиране на офертите. 9. Приключване на работата на комисията и определяне на изпълнител на обществената поръчка. 10. Договор за възлагане на изпълнението на обществената поръчка. 11. Обжалване 12. Обявяване недействителност на сключен договор за възлагане на обществена поръчка. 13. Разяснения по документацията за участие. 14. Прекратяване на процедурата. 15. Разходи по участие в процедурата. 16. Предоставяне на пълен достъп до електронен път   V. Образци на документи и приложения 1. Образец № 1 - Административни сведения за участника; 2. Образец № 2 - Техническо предложение; 3. Образец № 3 - Ценово предложение; 4. Образец № 4 - Проект на договор; 5. Образец № 5 - Справка за обшия оборот от доставки; 6. Образци № 6 - Списък на наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката; 7. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 8. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 9. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 10. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за липса на подизпълнител. 11. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1,т. 12 от ЗОП. 12. Приложение № 6 - Декларация за съгласие като подизпълнител. 13. Приложение № 7 - Декларация за обединение. VІ. Описание на обекта на поръчката.

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."