Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно” 19.07.2012 Съдържание:   1. Заповед за откриване на процедура 2. Решение за откриване на процедурата; 3. Обявление; 4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка; 5. Условия и указания към участниците; 6. Заявление за участие (Образец № 1); 7. Административни сведения (Образец № 2); 8. Справка за техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3) 9. Ценово предложение (Образец № 4); 10. Техническо предложение (Образец № 5); 11. Договор-проект – (Образец № 6); 12. Маршрутни разписания (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2., Приложение № 1.3. Приложение № 2.1, Приложение № 2.2. и Приложение № 2.3.); 13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение №1); 14. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2); 15. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3); 16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4); 17. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 5); 18. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6) 19. Декларация при участие на обединение (Приложение № 7)    

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”