Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за провеждане на обществено обсъждане 12.01.2012 На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Заповед №57/12.01.2012 г. на Кмета на Община Лясковец, д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, КАНИ местната общност на Община Лясковец на обществено обсъждане на следния проект, за поемане на общински дълг: 1.„Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/010, максимална обща сума на проекта 4 727 628.40 лева, срок за изпълнение 24 месеца. 2.Размер на кредита: до 945 000 лева, представляващи 20% от стойността на общите допустими разходи по проекта 3.Начин на финансиране: Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД 4.Обезпечаване: Бъдещи вземания по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/010, сключен между Община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и собствени приходи на община Лясковец. Обсъждането ще се състои на 19.01.2012 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Община - Лясковец, намираща се в гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Покана за провеждане на обществено обсъждане