Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец” 28.06.2012 Отварянето на ценовите предложения представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”, ще се извърши на 04.07.2012 г. от 13:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ – в Залата на общинския съветник.