Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-5715 / 14.11.2012 г. 14.11.2012 Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхват урегулиран поземлен имот VІ-350, в кв. 98. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая №11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в едномесечен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец