Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство" 23.02.2012 Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка 2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците 5. Технически спецификации   ПРИЛОЖЕНИЯ   1. Образец Оферта - Приложение №1 2. Административни сведения - Приложение №2 3. Техническо предложение - Приложение №3, Техническо описание на материалите и оборудването - Приложение №3А 4. Предлагана цена - Приложение №4 5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение №5 6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение №6 7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №7 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 10 от ЗОП - Приложение №8 9. Декларация за участие или неучастие на подизпълнител - Приложение №9 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №10 11. Декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 приключили финансови години - Приложение №11 12. Справка - Декларация по чл. 51 ал. 1, т. 2 от ЗОП - Приложение №12 13. Декларация за средно-списъчен състав на работници и служители за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решение за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение №13, Списък на собствени или наети технически и ръководни лица - Приложение №13А 14. Декларация за строителна механизация и оборудване - Приложение №14 15. Декларация за запознаване с условията и предмета поръчката - Приложение №15 16. Проект на договор - Приложение №16   ОБРАЗЦИ   1. Банкова гаранция за участие - Образец №1 2. Банкова гаранция за изпълнение - Образец №2 3. Календарен план график - Образец №3 4. Списък на налична техника за изпълнение на обществена поръчка с предмет: СРР на обект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - Образец №4 5. Списък - декларация за разпределение на квалифицирани работници за изпълнение на обществена поръчка с предмет - СРР на обект „Карвинг - Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - Образец №5 6. Количествено - стойностна сметка - Образец №6   ЧЕРТЕЖИ   Документацията съдържа общо 130 броя листи

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"