Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб). 20.07.2012 СЪДЪРЖАНИЕ:   1. Заповед за откриване на процедурата. 2. Публична покана. 3. Описание на предмета и указания за участниците. 4. Оферта (Образец № 1). 5. Техническо предложение (Образец № 2). 6. Ценови предложения (Образец № 3.1 и № 3.2). 7. Административни сведения (Образец № 4). 8. Договори за доставка- проект (Образец № 5.1 и № 5.2). 9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (Приложение № 1) 10. Декларация по чл. 471 ал. 5 от Закона за обществени поръчки (Приложение № 2) 11. Декларация за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата (Приложение № 3). 12. Техническа спецификация ( Приложение № 4).

Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).