Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6445 17.12.2012 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2535 от 07.12.2012 г. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти V-1465 и VІ-1464 в кв. 52, с който се променя вътрешната регулационна граница между тях, при запазване на показателите за установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина до 10м, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец