Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Започна набирането на хора от целевите групи за участие в дейностите на новото социално предприятие 23.01.2012 Община Лясковец реализира проект - BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, финансиран от Европейския социален фонд. Ще бъдат разкрити нови работни места на територията на Общината: Работник поддръжка зелени площи – 11 работни места и Работник озеленител – 9 работни места. По едно работно място от всеки вид ще бъде разкрито в съставните села на община Лясковец – Добри дял, Драгижево, Джулюница, Козаревец и Мерданя.

Повече информация