Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец” 20.12.2012 1. Челен лист 2. Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка 2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците 5. Техническа спецификация 6. Техническо задание   ОБРАЗЦИ   1. Административни сведения - Образец № 1 2. Техническо предложение - Образец № 2 3. Ценово предложение - Образец №3 4. Проект на договор - Образец №4 5. Справка декларация за изпълнени договори - Образец №5 6. Списък - декларация за наличната техника и механизация - Образец №6 7. Количествено-стойностна сметка - Образец №7   ПРИЛОЖЕНИЯ   1. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от ЗОП - Приложение №1 2. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 2 3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 3 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 4 5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки - Приложение № 5 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 6 7. Декларация за обединение /консорциум/ - Приложение № 7 8. Списък - Декларация на лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката - Приложение № 8 9. Декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 9

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец”