Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с отсичането на дървета на територията на Община Лясковец 11.12.2012 Във връзка с констатирано незаконно отсичане на дървета на територията на Община Лясковец се уведомяват всички граждани, че съгласно разпоредбите на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец (приета от Общински съвет – Лясковец с Решение № 167/28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 80/29.03.2012 г.) на територията на общината е ЗАБРАНЕНО: 1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.  2. Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище. 2.1. Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години. 3. Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.  3.1. Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането ѝ се издава позволително, за което се събират такси.  4. Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност се подава до кмета на общината. 4.1. Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица. 4.2. Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, квитанция за внесена такса и др. документи. 5. Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.    При констатиране на нарушения, нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.