Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец” 13.02.2012 Съдържание: ДОКУМЕНТИ 1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка 2. Обявление 3. Решение 4. Указания към участниците 5. Техническа спецификация ОБРАЗЦИ 1. Образец №1 Административни сведения ; 2. Образец №2 - Справка - декларация за оборудване (собствено или наето) за изпълнение на малка обществена поръчка; 3. Образец №3 –Предлагана цена 4. Образец №4 - Техническо предложение 5. Образец №5 – Списък на технически лица, ангажирани в изпълнението на поръчката; 6. Образец №6 – Справка за общия оборот за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години; 7. Образец №7 - Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 години; 8. Образец №8 – Проект на договор; 9. Образец №9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 10. Образец №10 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 11. Образец №11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 12. Образец №12 – Декларация за запознаване с обстоятелствата; 13. Образец №13 – Декларация подизпълнител по чл. чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 14. Образец №14 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 15. Образец №15 – Декларация обединение;  

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”