Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта" 24.02.2012 Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Решение 2. Обявление за обществена поръчка 3. Заповед за откриване на процедура 4. Условия за участие и указания към участниците в "открит конкурс" за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена Позиция 1 - Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие и обособена Позиция 2 - Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта” 5. Пълно описание на предмета на поръчката 6. Техническо задание по обособена позиция 1 7. Техническо задание по обособена позиция 2 8. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите в открит конкурс   ОБРАЗЦИ   1. Образец № 1 - Административни сведения 2. Образец № 2 - Справка - декларация за оборудване (собствена или наета) за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена Позиция 1 - Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие и обособена Позиция 2 - Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта 3. Образец № 3.1. и Образец 3.2. - Ценово предложение 4. Образец № 4 - Техническо предложение 5. Образец № 5 - Списък на лицата ангажирани в изпълнението на малка обществена поръчка 6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години 7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 8. Образец № 8 - Проект на договор 9. Образец № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 10. Образец № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 11. Образец № 11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 12. Образец № 12 - Декларация 13. Образец № 13 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП 14. Образец № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 15. Образец № 15 - Декларация за член на обединение 16. Образец № 16- Декларация на член от екипа 17. Образец № 17 - Календарен план график   Документацията съдържа общо 140 броя листи.

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"