Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец 06.04.2012 I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 1. Допуска до конкурс следните кандидати: 1.1. Стефка Димитрова Атанасова 1.2. Марияна Симеонова Цветкова   Посочените кандидати трябва да се явят на 19.04.2012 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на община Лясковец за решаване на теста.