Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за едно работно място за длъжност "Охранител" 22.10.2012 На основание Заповед № 2126 / 22.10.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0033-С0001, Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 тел: 0619 / 2 20 78 I. Обявява свободно работно място за следната позиция с цел изпълнение и постигане на предвидените цели и дейности в Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 1. Охранител - 1 свободно работно място Отговорности: Отговаря за опазване на зелените площи и не допуска замърсяването им с битови отпадъци. Следи за оформянето на нерегламентирани сметища на територията на общината и търси отговорните това лица. Съставя актове на нарушители според Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец   Изисквания към кандидата: - Образование - средно; - Опит на охранителна позиция е предимство; - Професионална област - не се изисква; - Да притежава умения за работа в екип, комуникативност.   Желаещите да кандидатстват за свободното работно място трябва да подадат в Информационния център на община Лясковец не по-късно от 17:00 ч. на 26.10.2012 г. следните документи: - молба; - автобиография; - мотивационно писмо; - копие на диплом за завършено образование и следдипломна квалификация (ако е приложимо); - други документи удостоверяващи наличието на изискванията според длъжността.

Обява